STATUT
Stargardzkiego Klubu Lekkoatletycznego

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stargardzki Klub Lekkoatletyczny” zwany dalej Stowarzyszeniem w skrócie SKL Stargard.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stargard.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U 2020 r. poz. 226.) i ustawy z dnia kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j Dz. U. 2019 r. poz. 688).

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom do wykonania.
 4. Dochód z prowadzonej działalności służy do wyłącznej realizacji celów statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowego trybu życia.
 2. Działalności charytatywnej dla osób niepełnosprawnych.
 3. Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 4. Planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez oraz współzawodnictwa w lekkiej atletyce i innych dyscyplinach sportu dla zainteresowanych w tym zakładów pracy.
 5. Upowszechniania i rozwijania sportowej kultury regionalnej.
 6. Nawiązywania kontaktów i uczestniczenia w imprezach sportowych i kulturalnych o charakterze międzynarodowym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, konkursów konferencji z zakresu promowania sportowego trybu życia.
 2. Współpracę z organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie organizowania imprez sportowych rangi krajowej czy międzynarodowej.
 3. Organizowanie zawodów, imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych.
 4. Propagowanie edukacji sportowej w zakresie uprawiania lekkiej atletyki i innych dyscyplin sportu w placówkach szkolnych.
 5. Promowania innej działalności związanej z uprawianiem sportu i aktywnego trybu życia.
 6. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, osobom niepełnosprawnym, stowarzyszeniom charytatywnym, członkom Stowarzyszenia w przypadkach losowych.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wpierających,
c) członków honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby zamieszkałe na terenie kraju jak i za granicą, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną wpisani w rejestr członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia uzyskują prawa wyborcze do organów Stowarzyszenia i prawo głosowania z chwilą uzyskania pełnoletniości (18 lat).

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w § 8 ust.3,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w zawodach, imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia,
 5. korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które akceptują i popierają działalność i cele Stowarzyszenia, zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną i zostaną przyjęte przez Zarząd.

§ 11

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. brania udziału bezpośrednio lub poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z uprawnień określonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Propagowanie i popieranie celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy materialno-finansowej.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 13

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni z opłacania składek członkowskich na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

Do podstawowych obowiązków członków należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Propagowanie, popieranie celów i zadań Stowarzyszenia.
 3. Czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
 4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach i imprezach sportowych.
 5. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy materialno-finansowej.

§ 15

Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków bądź ich wykluczenie.

Członkowstwo wygasa na skutek:

 1. Skreślenie z listy członków następuje wskutek:
  a) śmierci członka rzeczywistego lub honorowego
  b) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka wspierającego
  c) rezygnacji członka na jego pisemny wniosek
  d) zalegania z opłatami składek członkowskich lub zadeklarowanej pomocy materialno- finansowej przez członka wspierającego za okres 6 kolejnych miesięcy
  e) utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych
 2. Wykluczenie następuje na skutek:
  a) rażącego naruszenia przez członka norm etyczno-moralnych,
  b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  c) popełnienia przestępstwa.
 3. Od decyzji o skreśleniu z listy członków stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale przez Zarząd.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

 1. Organami Stowarzyszenia są;
  a) Walne Zebranie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 4. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Dla jego ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków .
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbywa się co 4 lata.
 3. Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd odbywa się
  a) z inicjatywy Zarządu na podstawie podjętej uchwały,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 7. W Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) przyjęcie i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór członków zarządu,
e) wybór członków komisji rewizyjnej,
f) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
g) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich wnioskowanych przez Zarząd,
h) nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
j) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa,
m) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

§ 19

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
 2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.
 3. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Walne Zebranie.
 4. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi bądź Sekretarzowi w przypadku nieobecności Prezesa.
 6. W umowie między członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
c) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
d) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
e) składanie wniosków o nadanie honorowego członkostwa,
f) składanie wniosków o wysokości składek członkowskich i terminie ich płatności,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków i ustania członkostwa,
h) zwoływanie Walnych Zebrań.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębna od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie swego działania.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza, i członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu
  b) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
  c) występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  d) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów z kontroli wraz z wnioskami do realizacji,
  e) występowanie z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
  c) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przyjęty regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 22

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 23

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Związku, przyznawane są wyróżnienia.
  a) dyplom uznania,
  b) odznaka stowarzyszenia,
  c) nagroda rzeczowa.

§ 24

 1. W razie naruszenia przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, aktów władz Stowarzyszenia, udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia, popełnienia przestępstwa, Zarządowi przysługuje prawo wymierzani kar:
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) zawieszenia w prawach członkostwa,
  d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Zasady i tryb udzielania wyróżnień oraz wymierzania kar określa regulamin Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą posiadane ruchomości oraz fundusze.
 2. Na Fundusz Stowarzyszenia składają się:
  a ) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  b ) dotacje,
  c ) darowizny i zapisy,
  d ) inne wpływy z działalności statutowej.

§ 26

 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i nie majątkowych oraz podejmowania uchwał, jak również udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa i skarbnika lub upoważnionych przez Walne Zebranie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale Walnego Zebrania dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia powołuje się likwidatora, określa tryb przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony likwidowany majątek.